Forløbet for behandling af din anmeldelse

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
  • Vi behandler din anmeldelse og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

  • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Skadeanmeldelse - personskader på ansatte

Brug anmeldelsen til krav, der ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen, fx svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Ansattes brilleskader og tandskader skal anmeldes her.


Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Er I momsregistrerede?

Oplysninger om skadevolder (den der har forvoldt skaden)
Er skadevolder ansat hos jer?


Hvis nej, hvem er skadevolder ansat hos?
Arbejdsgivers navn:
Adresse:
Postnr./by:

Oplysninger om skadelidte (den der har været udsat for skaden)
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon:
E-mail:
CPR-nummer:
Reg.nummer:
Kontonummer:

Er skadelidte ansat hos jer?
Hvis ja, oplys ansættelsdatoen:

Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden?
Adresse:
Postnr./by:

Hvornår skete skaden?
(Dato og klokkeslæt)

Hvilket arbejde udførte skadelidte?
Hvordan og hvorfor skete skaden? (Hvilken fejl var årsag til skaden? Send gerne fotos, der kan vise omstændighederne ved skaden.)

Hvem er efter jeres mening skyld i skaden?
Hvorfor?

Hvilken erfaring havde skadelidte med arbejdet?

Var skadelidte blevet instrueret i arbejdet?

Hvis ja, hvilken instruktion var givet og af hvem?

Blev der ført tilsyn med, at skadelidte fulgte instruktionen?

Hvis ja, hvor ofte blev der ført tilsyn og af hvem?
Blev der brugt hjælpemidler?
Hvis ja, hvilke?
Hvis nej, oplys hvilke hjælpemidler, der burde have været brugt:
Kunne skaden have været forhindret?
Hvis ja, hvordan?
Har I ændret ved maskiner eller arbejdsprocesser efter skaden?
Hvis ja, hvad har I ændret?
Er skaden anmeldt til politiet?
Hvis ja, oplys politistationens navn og dato for anmeldelsen:
Var der vidner til skaden?
Hvis ja, beder vi jer oplyse navn, adresse, telefonnummer og beskæftigelse:

Personskaden
Hvilken legemsdel er skadelidte kommet til skade med?

Hvilke gener har skadelidte som følge af skaden?
Er skadelidte under lægebehandling?
Var skadelidte på skadestuen?
Hvis ja, hvilken skadestue?
Er eller har skadelidte været sygemeldt?

Hvis ja, hvor lang en sygeperiode forventer I?
Har eller får skadelidte et løntab?
Hvis ja, oplys hvilket beløb I forventer:
Har I eller andre anmeldt
skaden til Arbejdstilsynet?
Hvis ja, har Arbejdstilsynet afgivet påbud eller bødeforlæg?

Hvis ja, beder vi jer sende os en kopi af dette, samt en kopi af jeres tilbagemelding til Arbejdstilsynet.

Er skadelidte dækket af en arbejdsskadeforsikring?

Hvis ja, oplys selskab og policenummer:
Er skadelidte dækket af en ulykkesforsikring?

Hvis ja, oplys selskab og policenummer:
Er skadelidte dækket af en sundhedsforsikring?

Hvis ja, oplys selskab og policenummer:
Er skadelidte medlem af Sygeforsikringen Danmark?
Hvis ja, hvilken gruppe?

Udfyldes kun ved eventuel tingskade
Hvilke ting er skadede, og hvad er skadelidtes krav for hver enkelt skadet ting?
Har skadelidte en forsikring, der dækker det skadede?
Hvis ja, oplys selskab og policenummer:
Er skaden anmeldt til dette selskab?


Bemærk: Hvis nej, skal skaden anmeldes til selskabet, da tingsforsikringen dækker forud for jeres ansvarsforsikring.

For at fremme behandlingen af skaden, beder vi jer sende os dokumentation i form af kvitteringer/regninger for det skadede, hvis I har mulighed for det.


Bemærk: Det skadede skal gemmes, til vi har taget stilling til erstatningsansvaret og kravet.

Erstatningskravet
Har skadelidte rejst et erstatningskrav over for jer?
Hvis ja, hvornår?
Hvis kravet er rejst skriftligt, beder vi jer sende os en kopi.
Har I noget at indvende mod kravet?
Hvis ja, hvorfor?
Hvem skal vi udbetale en eventuel erstatning til?

Vi beder jer sende os en kopi af følgende bilag:
  • Relevante arbejdsbeskrivelser, operatøranvisninger, maskinbeskrivelser og/eller funktionsbeskrivelser.
  • Relevante referater fra sikkerhedsmøder. Hvis forholdene, som forårsagede uheldet, har været drøftet i sikkerhedsudvalget før dette uheld, ønsker vi også kopi af tidligere mødereferater.
  • Anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen.
  • Relevante akter fra Arbejdstilsynet, herunder eventuelt tilpasset tilsyn.
  • Relevante akter fra Bedriftssundhedstjenesten.
  • Eventuelt arbejdsmiljøcertifikat i henhold til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder.

Bilag
Sender I bilag til os?

Hvis ja, kan I sende
bilagene til os på adressen:


Tryg
Afd. F53
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

(Husk at oplyse policenummeret og at bilagene vedrører en skadeanmeldelse via vores hjemmeside)


eller på e-mail til:eansvar@tryg.dk

(Skriv i emnefeltet: Bilag til skadeanmeldelse via hjemmeside - policenummer xx)

Sagsforløbet
Vi beder jer være opmærksomme på, at sager som denne ofte kræver en del undersøgelsesarbejde, inden vi kan tage stilling til, om I er ansvarlige for skaden, og/eller om forsikringen dækker skaden. I må derfor forvente et længere sagsforløb.

Erklæring
Jeg erklærer, at min besvarelse er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at intet af betydning for sagen er fortiet.

Tryg har min tilladelse til at udveksle oplysninger og dokumentation med andre forsikringsselskaber.