Forløbet for behandling af din anmeldelse

  • Tryg modtager anmeldelsen
  • Du bliver kontaktet af os, hvis vi skal bruge flere oplysninger for at behandle anmeldelsen
  • Vi behandler din anmeldelse og kontakter dig hurtigst muligt

Vær opmærksom på

  • Vær så præcis som muligt, når du beskriver skaden

Personoplysninger

Læs om Trygs retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Personoplysninger

Skadeanmeldelse – personskader på andre

Af hensyn til en effektiv behandling af skaden, beder vi dig udfylde alle oplysninger i anmeldelsen. Oplysninger med () skal du altid udfylde - og de øvrige oplysninger vil hjælpe os til at foretage en hurtig behandling af skaden.

Policenummer

Oplysninger om dig og/eller dit firma
Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./by:
SE nr./CVR nr:
E-mail:
Telefon:
Træffes bedst:
Fax:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Hvis du senere får nyt kontonummer, er det vigtigt, at du kontakter os med det nye kontonummer.
Er I momsregistrerede?


Oplysninger om skadevolder (den der har forvoldt skaden)
Er skadevolder ansat hos jer?

Hvis nej, hvem er skadevolder ansat hos?
Arbejdsgivers navn:
Adresse:
Postnr./by:


Oplysninger om skadelidte (den der har været udsat for skaden)
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon:
E-mail:
CPR-nummer:
Reg.nummer:
Kontonummer:
Er skadelidte ansat hos jer?
Hvis ja, oplys ansættelsesdatoen:
Er skadelidte medlem af Sygeforsikringen Danmark?
Hvis ja, hvilken gruppe?
Er skadelidte dækket af en
arbejdsskadeforsikring?

Hvis ja, oplys selskab og policenummer:


Oplysninger om skaden
Hvilken legemsdel er skadelidte kommet til skade med?

Hvor skete skaden?
Adresse:
Postnr./by:
Hvornår skete skaden?
(Dato og klokkeslæt)
Hvorfor opholdt skadelidte sig på skadestedet?

Hvordan og hvorfor skete skaden?
(Hvilken fejl var årsag til skaden? Send gerne fotos, der kan vise omstændighederne ved skaden.)

Udførte I arbejde på skadestedet?
Hvis ja, hvilken form for arbejde?

Hvem er efter jeres mening skyld i skaden?
Hvorfor?

Er skaden anmeldt til politiet?
Hvis ja, oplys politistationens navn og dato for anmeldelsen:


Udfyldes kun ved fald- og glideskader
Hvad var årsagen til faldet?
Hvem har pligten til at renholde og vedligeholde skadestedet?

Hvis årsagen var en niveauforskel, beder vi jer oplyse, hvor stor niveauforskellen var.

Hvis årsagen var glat føre, beder vi jer oplyse, om der var sne eller is på skadestedet, og om rydningspligten var overholdt.


Udfyldes kun ved tyggeskader
Hvilken genstand var årsag til skaden?
Var der vidner, som så uheldet og den genstand, der var årsag til skaden?
Hvis ja, beder vi jer oplyse navn, adresse, telefonnummer og beskæftigelse.

Hvad spiste skadelidte sammen med det produkt, der var årsag til skaden?

Hvem har fremstillet produktet?

Hvilke ingredienser er produktet fremstillet af?

Hvem har fremstillet ingredienserne?

Hvad skønner tandlægen, at skaden kommer til at koste?
For at fremme behandlingen af skaden, beder vi jer sende os genstanden, der var årsag til skaden, eventuel emballage og regningen for købet af produktet. Husk at oplyse policenummeret på det, I sender til os.

Udfyldes kun ved eventuel tingskade
Hvilke ting er skadede, og hvad er skadelidtes krav for hver enkelt skadet ting?
Har skadelidte en forsikring, der dækker det skadede?

Hvis ja, oplys selskab og policenummer:

Er skaden anmeldt til dette selskab?

Bemærk: Hvis nej, skal skaden anmeldes til selskabet, da tingsforsikringen dækker forud for jeres ansvarsforsikring.

For at fremme behandlingen af skaden, beder vi jer sende os dokumentation i form af kvitteringer/regninger for det skadede, hvis I har mulighed for det.

Bemærk: Det skadede skal gemmes, til vi har taget stilling til erstatningsansvaret og kravet.

Erstatningskravet
Har skadelidte rejst et erstatningskrav over for jer?
Hvis ja, hvornår?
Hvis kravet er rejst skriftligt, beder vi jer sende os en kopi.

Har I noget at indvende mod kravet?
Hvis ja, hvorfor?
Hvem skal vi udbetale en eventuel erstatning til?
Bilag
Sender I bilag til os?

Hvis ja, kan I sende
bilagene til os på adressen:


Tryg
Afd. F53
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

(Husk at oplyse policenummeret og at bilagene vedrører en skadeanmeldelse via vores hjemmeside)


eller på e-mail til:eansvar@tryg.dk

(Skriv i emnefeltet: Bilag til skadeanmeldelse via hjemmeside - policenummer xx)


Sagsforløbet
Vi beder jer være opmærksomme på, at sager som denne ofte kræver en del undersøgelsesarbejde, inden vi kan tage stilling til, om I er ansvarlige for skaden, og/eller om forsikringen dækker skaden. I må derfor forvente et længere sagsforløb.

Erklæring
Jeg erklærer, at min besvarelse er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at intet af betydning for sagen er fortiet.

Tryg har min tilladelse til at udveksle oplysninger og dokumentation med andre forsikringsselskaber.